Kotva

Granty

V rámci výzvy č. 02_16_042 Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování, realizujeme od 1. 9. 2017 následující projekt šablon:
Název projektu: Spolupráce škol a zaměstnavatelů, inkluze
Číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_042/0007032

Cílem projektu je poskytnutí dočasné personální podpory. Díky realizovaným aktivitám dojde k vyrovnání šance na maximální rozvoj potenciálu každého žáka střední školy a zároveň aktivity pomohou zajistit realizaci spolupráce školy a potenciálních zaměstnavatelů.

Granty

Projekt ERASMUS +

 

V rámci projektu nabízíme všem žákům možnost vycestovat na 2 měsíce do hlavního města Slovenska nebo na Tureckou riviéru.

 

Projekt je spolufinancovaný z programu Evropské unie Erasmus+.

 

Zájemci mohou do projektu vstoupit jakmile dojde k opětovnému oživení cestovního ruchu. Věříme, že již o prázdninách, tj. v červenci nebo srpnu 2021.

 

Bližší informace v sekretariátu školy - tel. 326 321 872 nebo na tel. 604 207 542, pan Tomáš Daňkovský.      

  

Více informací

Zahraniční stáže
Tisk
Sitemap
Mapa webu

uchazeči o vzdělání - cizinci


Pro uchazeče o vzdělávání, kterými jsou cizí státní příslušníci a získaly předchozí vzdělání v zahraniční škole.

 

1. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2021/22

 

Osobám, které nejsou státními občany České republiky a získaly předchozí vzdělání v zahraniční škole, se při přijímacím řízení ke vzdělávání ve středních a vyšších odborných školách promíjí na žádost přijímací zkouška z českého jazyka, pokud je součástí přijímací zkoušky. Znalost českého jazyka, která je nezbytná pro vzdělávání v daném oboru vzdělání, škola u těchto osob ověří rozhovorem. Rozhovor bude probíhat formou pohovoru s ředitelkou školy, s výsledným hodnocením uspěl/neuspěl.

Jednotnou přijímací zkoušku z matematiky uchazeči konají.

 

Ředitelka školy pro hodnocení výsledků jednotné zkoušky cizinců, kteří nekonají zkoušku z českého jazyka a literatury podle § 20 odst. 4 školského zákona, vytváří ve spolupráci s Centrem pro zjišťování výsledků vzdělávání pořadí uchazečů na základě redukovaného hodnocení všech přijímaných uchazečů daného oboru vzdělávání. Toto redukované hodnocení neobsahuje výsledek testu z českého jazyka a literatury. Pořadí uchazečů v redukovaném hodnocení se použije pro jejich zařazení do výsledného pořadí uchazečů.

 

Zápisový lístek cizincům, kteří nejsou žáky základní školy v ČR, vydá krajský úřad příslušný podle místa pobytu na území České republiky, pokud na území České republiky pobývá, podle sídla školy do které se hlásí (§ 60g odst. 2 školského zákona).

 

Uchazeči, kteří plnili povinnou školní docházku v zahraničí, doloží úředně ověřený doklad o jejím splnění vydaný zahraniční školou.

 

Uchazeči – cizinci (mimo státy EU) předloží nejpozději při zahájení vzdělávání ve střední škole doklad o oprávněnosti svého pobytu na území České republiky.

 

V dalších kolech přijímacího řízení uchazeči o vzdělávání jednotnou přijímací zkoušku nekonají.