Kotva

Granty

V rámci výzvy č. 02_16_042 Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování, realizujeme od 1. 9. 2017 následující projekt šablon:
Název projektu: Spolupráce škol a zaměstnavatelů, inkluze
Číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_042/0007032

Cílem projektu je poskytnutí dočasné personální podpory. Díky realizovaným aktivitám dojde k vyrovnání šance na maximální rozvoj potenciálu každého žáka střední školy a zároveň aktivity pomohou zajistit realizaci spolupráce školy a potenciálních zaměstnavatelů.

Granty

Projekt ERASMUS +

 

V rámci projektu nabízíme všem žákům možnost vycestovat na 2 měsíce do hlavního města Slovenska nebo na Tureckou riviéru.

 

Projekt je spolufinancovaný z programu Evropské unie Erasmus+.

 

Zájemci mohou do projektu vstoupit jakmile dojde k opětovnému oživení cestovního ruchu. Věříme, že již o prázdninách, tj. v červenci nebo srpnu 2021.

 

Bližší informace v sekretariátu školy - tel. 326 321 872 nebo na tel. 604 207 542, pan Tomáš Daňkovský.      

  

Více informací

Zahraniční stáže
Tisk
Sitemap
Mapa webu

Výchovný poradce


Výchovný poradce

Bc. Blažena Nováková

tel: 326 103 109

blazena.novakova@maja-mb.cz

 

 • Zajišťuje výchovná poradkyně Bc. Blažena Nováková 
 • tel: 326 103 109
 • konzultace dle individuální dohody a každé pondělí od 14.30 do 15.30 hod.
 • blazena.novakova@maja-mb.cz
 •  

DokumentProgram proti šikanování.doc

 

Náplň práce výchovného poradce

Náplň práce výchovného poradce je tedy stanovena vyhláškou MŠMT ČR č.72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních.

Výchovný poradce se také zabývá problematikou vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků mimořádně nadaných, včetně možnosti individuálního studijního plánu dle vyhlášky číslo 73/2005 Sb.

Rozsah přímé pedagogicko – psychologické činnosti pedagogických pracovníků je stanoven v nařízení vlády číslo 75/2005 Sb.

Konkrétní úkoly výchovného poradce

Výchovný poradce plní především tyto konkrétní úkoly, které jsou ale také vázány na konkrétní podmínky školy:

 • věnuje pozornost systematické informační činnosti významné pro volbu dalšího studia nebo jiné formy přípravy pro volbu povolání žáků
 • poskytuje individuální konzultace žákům a jejich zákonným zástupcům při řešení výchovných a výukových problémů i v otázkách týkajících se studia na SŠ a volby povolání
 • zprostředkovává styk s PPP a SPC, dává rodičům návrhy na odborná vyšetření, pomáhá se žádostmi o vyšetření, podílí se na tvorbě individuálního vzdělávacího plánu pro děti se specifickými poruchami učení či se speciálními potřebami a kontroluje plnění tohoto plánu
 • pečuje o žáky se zvláštními vzdělávacími potřebami, o zdravotně postižené žáky a žáky talentované
 • pečuje o žáky s výchovnými problémy, s poruchami chování, o žáky v náročných životních situacích
 • spolupracuje s pracovníky SPC a PPP, s odbornými lékaři, orgány MÚ, MěÚ, OkÚ, SŠ, policií apod.
 • soustavně se vzdělává v oblasti výchovného poradenství
 • informuje rodiče žáků a jiné zákonné zástupce o činnosti zařízení výchovného poradenství, o možnostech využití jejich odborných služeb
 • těsně spolupracuje s metodikem prevence

 

PODPORA duševního zdraví v době distančního vzdělávání

Užitečné odkazy:
- HZS ČR, Virtuální asistenční centrum: www.tvhasici.cz

- ČOSIV, Uvolnění psychosomatického neklidu: http://bit.ly/3l4VUps

- ČOSIV, Plakáty pro rozvoj emočních dovedností: http://bit.ly/3vhRFvB

- Centrum LOCIKA, Autoregulace: http://centrumlocika.cz/assets/user/Autoregulace.jpg

- Centrum LOCIKA, Pomoc pro děti ohrožené domácím násilím: http://bit.ly/3t9S6WW

- Český mindfulness institut, Tipy na každý den: http://bit.ly/30A09zS

- Go Noodle, Wake Up: https://bit.ly/3qJmmq4