Kotva

Granty

V rámci výzvy č. 02_16_042 Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování, realizujeme od 1. 9. 2017 následující projekt šablon:
Název projektu: Spolupráce škol a zaměstnavatelů, inkluze
Číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_042/0007032

Cílem projektu je poskytnutí dočasné personální podpory. Díky realizovaným aktivitám dojde k vyrovnání šance na maximální rozvoj potenciálu každého žáka střední školy a zároveň aktivity pomohou zajistit realizaci spolupráce školy a potenciálních zaměstnavatelů.

Granty

Projekt ERASMUS +

 

V rámci projektu nabízíme všem žákům možnost vycestovat na 2 měsíce do hlavního města Slovenska nebo na Tureckou riviéru.

 

Projekt je spolufinancovaný z programu Evropské unie Erasmus+.

 

Zájemci mohou do projektu vstoupit jakmile dojde k opětovnému oživení cestovního ruchu. Věříme, že již o prázdninách, tj. v červenci nebo srpnu 2021.

 

Bližší informace v sekretariátu školy - tel. 326 321 872 nebo na tel. 604 207 542, pan Tomáš Daňkovský.      

  

Více informací

Zahraniční stáže
Tisk
Sitemap
Mapa webu

Maturitní zkouška


Maturitní zkouška ve šk. roce 2020/2021 v podzimním termínu 

Žáci, kteří se hlásí k podzimnímu termínu MZ, odevzdají přihlášku ředitelce školy do pátku 23. července 2021. 

Pozvánky s datem konání MZ budou žákům zaslány e-mailem.

 

==========================================================================

Sdělení k organizaci MZ 2021 – navýšení počtu opravných termínů PDF souborzde (Velikost: 423.8 kB)

==========================================================================

Organizace uzavírání studia ve školním roce 2020/2021 PDF souborzde (Velikost: 202.72 kB)

==========================================================================

Podrobně k dotazům  FAQ k MZ, ZZ a PZ, MŠMT ČR (msmt.cz)

 

==========================================================================

Aktuální informace k maturitní zkoušce 2020/2021

Na základě opatření obecné povahy vydané MŠMT 29. 1. 2021, č.j.: MSMT-326/2021-1 dochází k úpravám MZ.

 

Žák, který v pololetí neprospěl nebo byl neklasifikován, musí do 31. 3. 2021 požádat ředitelku školy o vykonání opravné zkoušky nebo zkoušky v náhradním termínu. Po úspěšném vykonání zkoušky žák může jít k MZ v řádném termínu.

Žádost o vykonání opravné nebo náhradní zkoušky ke stažení PDF souborzde (Velikost: 521.39 kB)

V případě, že tak neučiní, ředitelka školy určí termín konání opravné zkoušky nebo zkoušky v náhradním termínu do 30. června 2021. Po úspěšném vykonání zkoušky žák může jít k MZ až v podzimním termínu.

Zkouška bude komisionální.

Uzavření klasifikačního období pro 2. pololetí se posouvá na 14. 5. 2021.

Od 1. 3. 2021 bude rozvrh hodin upraven tak, že se nebudou vyučovat předměty, které přímo nesouvisí s přípravou na MZ.

 

Společná část MZ

Didaktické testy v řádném termínu se konají 24. a 25. května

24. května Matematika od 8 hodin časový limit 110 minut

24. května Anglický jazyk od 13.30 hodin časový limit 135 minut

25. května Český jazyk a literatura od 8 hodin časový limit 85 minut

 

OPATŘENÍ MŠMT KE SPOLEČNÉ ČÁSTI MZ

Žák posledního ročníku vzdělávání ve školním roce 2020/2021 přihlášený k maturitní zkoušce v jarním zkušebním období nemusí konat ústní zkoušku z českého jazyka a literatury a z cizího jazyka, pokud si jej zvolil ve společné části. Žák se však může rozhodnout, že tyto zkoušky vykoná. Pokud se žák rozhodne zkoušku vykonat, písemně o tom informuje ředitele školy, a to nejpozději do 30. dubna 2021.

Tiskopis Sdělení o konání ústní zkoušky MZ jaro 2021 - ke stažení PDF souborzde (Velikost: 364.22 kB)

Žák při rozhodování o konání/nekonání ústní zkoušky musí zvážit, zda výsledek této zkoušky ovlivní dopad a uplatnění jeho maturitního vysvědčení pro budoucí potřeby např. přijímacího řízení na vyšší odborné nebo vysoké školy v České republice nebo v zahraničí. V případě, že žák písemně nesdělí řediteli školy do 30. dubna 2021, že tuto zkoušku konat bude, nebude ji moci vykonat jakou součást této maturitní zkoušky ani v budoucnu. Doložení úspěšně vykonaného výsledku této zkoušky pak bude možné pouze vykonání další maturitní zkoušky nebo vykonání jednotlivé zkoušky dle § 113 školského zákona, která svým obsahem a formou odpovídá zkoušce profilové části maturitní zkoušky z příslušného zkušebního předmětu.

 

Písemnou práci z českého jazyka a literatury a z cizích jazyků KONAJÍ jen ti maturanti, kteří maturovali nebo měli maturovat v prvním řádném termínu v roce 2019 a dříve.

 

Pokud je žák k MZ přihlášený ke konání povinné nebo nepovinné zkoušky společné části a omluví se z důvodu COVID -19 nebo z důvodu karantény a doloží potvrzení od lékaře, může konat zkoušku v mimořádném termínu. Přihlášku k mimořádnému termínu konání této zkoušky žák podává ředitelce školy spolu s omluvou do 31. 5. 2021.

 

Mimořádný termín společné části MZ je 7. až 9. 7. 2021 ve školách, které určí Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání.

Všechny ostatní stanovené termíny pro praktickou a ústní část MZ zůstávají.

 

Žádost o přezkoumání průběhu a výsledku zkoušky společné části MZ je nutné podat MŠMT do 12. 8. 2021.

 

 

Možnost opakování ročníku

Každý žák může požádat o opakování ročníku bez ohledu na to, zda prospěl nebo neprospěl ve 2. pololetí. Podat žádost lze do posledního dne, kdy má žák status žáka. Pokud ředitel vyhoví, tak se anulují výsledky všech částí MZ, které žák případně vykonal.

 

==========================================================================

Maturitní zpravodaj

PDF souborCermat_MZ_53_20.pdf

 

==========================================================================

Maturitní kalendář

https://maturita.cermat.cz/menu/maturitni-zkouska

 

==========================================================================

MZ - věcný záměr úprav MZ 2021 PDF souborzde (Velikost: 1.04 MB)

MZ - opatření obecné povahy PDF souborzde (Velikost: 403.14 kB)

 

=========================================================================

Směrnice ředitele školy k profilové části maturitní zkouškyPDF soubor zde (Velikost: 263.88 kB)

 

=========================================================================

Pokyny k podání přihlášky k MZ PDF souborzde (Velikost: 252.15 kB)

 

=========================================================================

Maturitní okruhy společné a profilové části maturitní zkoušky pro jarní a podzimní zkušební období ve školním roce 2020/21

 

Maturitní okruhy společné a profilové části maturitní zkoušky pro jarní a podzimní zkušební období ve školním roce 2020/21 obor HOTELNICTVÍ naleznete PDF souborzde (Velikost: 310.83 kB)

Maturitní okruhy společné a profilové části maturitní zkoušky pro jarní a podzimní zkušební období ve školním roce 2020/21 obor KOSMETICKÉ SLUŽBY naleznetePDF soubor zde (Velikost: 484.66 kB)

Maturitní okruhy společné a profilové části maturitní zkoušky pro jarní a podzimní zkušební období ve školním roce 2020/21 obor PŘEDŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ PEDAGOGIKA třída IV.KPH naleznete PDF souborzde (Velikost: 315.31 kB)


Maturitní okruhy profilové části maturitní zkoušky pro jarní a podzimní zkušební období ve školním roce 2020/21 obor PŘEDŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ PEDAGOGIKA třída I.LD naleznete PDF souborzde (Velikost: 278.55 kB)


Maturitní okruhy profilové části maturitní zkoušky pro jarní a podzimní zkušební období ve školním roce 2020/21 obor PŘEDŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ PEDAGOGIKA třída I.LP1-2 naleznete PDF souborzde (Velikost: 278.62 kB)


Maturitní okruhy profilové části maturitní zkoušky pro jarní a podzimní zkušební období ve školním roce 2020/21 obor PŘEDŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ PEDAGOGIKA třída II.DK1-2 naleznete PDF souborzde (Velikost: 278.61 kB)

 

 

Pokyny k vypracování maturitní práce naleznetePDF soubor zde (Velikost: 599.27 kB)

Pokyny pro zpracování maturitní práce naleznete PDF soubor zde (Velikost: 250.46 kB)

 

=====================================================================

Obsah maturitních a závěrečných zkoušek - školní rok 2020/21 - viz PDF souborzde (Velikost: 81.93 kB)

 

=====================================================================

Aktuální informace k maturitní zkoušce:

https://maturita.cermat.cz/ 

 

==========================================================================

Školní rok 2020/2021


Hodnocení profilových MZ (ústní) - všechny
obory PDF souborzde (Velikost: 59.64 kB)


Hodnocení MZ (praktické) - IV.KPH - obor Kosmetické služby 
záznam o průběhu praktické MZ a její hodnocení naleznete PDF souborzde (Velikost: 77.71 kB)


Dokument

 ORGANIZACE MATURITNÍCH ZKOUŠEK

Při hodnocení maturitní práce vycházejí vedoucí práce i oponent z těchto dílčích kritérií:

1. Formální část - tvoří 30 % celkového hodnocení

  • velikost písma, řádkování, zarovnání do bloku, číslování stran
  • dodržení citace zdrojů uvedených v textu práce a použité literatury
  • správné použití příloh, grafická podoba práce, dodržení řazení listů

2. Obsahová část – tvoří 50 % celkového hodnocení

  • dodržení zadaného tématu a cíle práce
  • dodržení rozsahu a obsahu
  • originalita, vlastní myšlenky, logické členění
  • využití vhodných zdrojů, aktuálnost
  • odborná správnost

3. Jazyková část – tvoří 10 % celkového hodnocení

  • jazyková a stylistická správnost

4. Celkový dojem – tvoří 10 % celkového hodnocení

 

Obhajoba maturitní práce před zkušební komisí

Obhajoba je veřejná a probíhá před zkušební maturitní komisí. Pro obhajobu si žák připraví ústní prezentaci své maturitní práce. Poté žák zodpoví dotazy vedoucího práce a oponenta, popř. členů maturitní komise. Hodnotí se způsob prezentace, vysvětlení dotazů a obhájení postupu.

Po skončení bloku prezentací se komise na neveřejném jednání poradí o hodnocení žáka; přihlédne k posudkům oponenta, vedoucího práce a k obhajobě žáka, kdy kdy se přihlíží i ke komunikačním dovednostem

žáka.

Vyhlášení výsledků probíhá ve stejný den jako obhajoba.

 

Možnost nahrazení profilové zkoušky z cizího jazyka

V případě, že žák získal certifikát úrovně B1 a vyšší podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky (SERRJ), může požádat o nahrazení zkoušky z cizího jazyka. Žádost spolu s ověřenou kopií dokladu o úspěšném vykonání standardizované jazykové zkoušky je třeba podat do 31.3.2019 a do 30.6.2019 (pro podzimní maturitní termín) řediteli školy (§ 79 odst. 3 ŠZ, § 81 odst. 6 ŠZ, § 19a vyhlášky);

Informace MŠMT o standardizovaných jazykových zkouškách, kterými lze v roce 2019
nahradit jednu povinnou a jednu nepovinnou zkoušku z cizího jazyka v profilové části
maturitní zkoušky podle § 81 odst. 6 školského zákona:
http://www.msmt.cz/file/46504/

Pro studenty 4. ročníků a kombinovaného (dálkového) studia PMP jsou PDF souborzde k dispozici písně k maturitní zkoušce.